top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mooimiek, gevestigd aan Schoollaan 16, 9765AC Paterswolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mooimiek.nl

Schoollaan 16

9765AC Paterswolde

06 23116234

 

Annemieke van den Berg van Saparoea is de Functionaris Gegevensbescherming van Mooimiek

Zij is te bereiken via info@mooimiek.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Mooimiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Mooimiek verwerkt:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooimiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Mooimiek persoonsgegevens

Mooimiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van de nieuwsbrief

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Mooimiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mooimiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Mooimiek gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

WIX > dit systeem wordt gebruikt voor het maken van de website van Mooimiek.nl, en dient om (potentiële) klanten te informeren over de diensten en cursusdata van het bedrijf Mooimiek.

Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een formuliertje opgeven voor de cursussen en workshops en ze kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.

 

Mailchimp > Dit Nieuwsbrievensysteem wordt gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief die Mooimiek naar haar klanten stuurt. Klanten lezen hierin over de diensten en nieuwe cursusdata en interessante tips.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mooimiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie                                 Bewaartermijn     Reden

 

Zakelijke relatiegegevens       7 jaar                     eis van de belastingdienst

 

Contactgegevens                     2 jaar                     nieuwsbrief en direct contact

 

Nieuwsbrief                              voor zolang de lezer is aangemeld voor de nieuwsbrief

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooimiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mooimiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mooimiek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooimiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooimiek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie

van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mooimiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooimiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mooimiek.nl

bottom of page